Nowelizacja Kodeksu Pracy


Kwestia pracy kobiet w zawodach szczególnie niebezpiecznych jest problemem od dawna rozważanym zarówno przez analityków rynku pracy, jak i osoby zajmujące się dyskryminacją ze względu na płeć. Dylemat, kiedy dane ograniczenie stanowi ochronę pracowniczki, a kiedy stanowi nieuzasadnioną dyskryminację, pojawia się często np. przy zakazie pracy kobiet pod ziemią w kopalniach albo pracy na stanowiskach szczególnie szkodliwych dla zdrowia.

Art. 176 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks mówi, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Regulację tę Komisja Europejska uznała za niezgodną z dyrektywą 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, gdyż dotyczy ona wszystkich kobiet, a nie tylko kobiet w ciąży i karmiących piersią. Taki stan rzeczy, zdaniem KE, stanowi przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.

                                                 
W związku z powyższym w projektowanym § 1 art. 176 k.p. przewiduje się, że wszystkie kobiety nie będą mogły wykonywać prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. W ślad za tą zmianą zmodyfikowane zostanie zawarte w art. 176 upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Zmiana objęłaby również § 4 art. 229 k.p., który w nowym kształcie miałby stanowić, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach opisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie. Zaakcentowano by w ten sposób powiązanie orzeczenia lekarskiego z treścią skierowania na badania lekarskie, zawierającego opis warunków pracy na określonym stanowisku. Według nowo dodanego § 41 orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 4, może zawierać ograniczenia do wykonywania określonych czynności lub prac wynikające ze stanu zdrowia pracownika.

Jednocześnie Ministerstwo Pracy chce zmienić rozporządzenie dotyczące prac szkodliwych dla zdrowia pań. Po dokonaniu zmian kobiety będą mogły pracować w kopalniach bez żadnych ograniczeń. W 2008 roku Polska wypowiedziała międzynarodową konwencję, która zabraniała zatrudniania kobiet pod ziemią. Po wprowadzeniu do rozporządzenia zmian kobiety będą mogły wykonywać wszystkie górnicze prace. Ograniczenia będą obowiązywać wyłącznie panie będące w ciąży lub karmiące piersią.

 
Wypowiedź Wiktora Ferfeckiego z Rzeczpospolitej >>>
Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl